سید علی جدغریب در وب سایت شخصی سید علی جدغریب،اطلاعاتی در مورد سید علی جدغریب،راه ارتباطی،وضعیت تحصیلی،توانمندی ها،علایق و استعداد های او می باشد. همچین مطالبی براساس علاقه مندی های مدیر،در وب سایت قرار می گیرد. http://www.alijb.ir 2019-06-25T15:26:26+01:00 text/html 2019-02-15T11:21:23+01:00 www.alijb.ir سید علی جدغریب شروع بکار http://www.alijb.ir/post/1 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> <b>وب سایت شخصی سید علی جدغریب فعالیت خود را آغاز کرده است و بزودی </b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>مطالبی براساس علاقه مندی های مدیر،در وب سایت قرار می گیرد.</b></font></div><div><br></div>